ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

1.    Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst, zijn de volgende algemeneverkoopsvoorwaarden op al onze handelsverrichtingen toepasselijk.

2.     Andersluidende aankoopvoorwaarden van de klant zijn ons niet tegenstelbaar, tenzij wij deze schriftelijk zouden aanvaard hebben.

3.    Onze facturen zijn betaalbaar contant, netto en zonder enige afhouding, aan onze burelen te Visé, op maximaal 30 dagen einde maand ontvangst van de goederen. Elke ander      betalingswijze is enkel geldig indien schriftelijk door ons bevestigd. Bij niet stipte betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd met:

a) verwijlsintresten vanaf factuurdatum en berekend volgens de geldende basisvoet, toegepast door de Vereniging der Belgische Banken voor leningen en voorschotten op lopende rekeningen, vermeerderd met 2 %;

b) een forfaitaire vergoeding als dekking van bijkomende administratieve kosten, veroorzaakt door de laattijdige betaling, ten bedrage van:

- 15 % met een minimum van € 38 voor bedragen beneden de € 248.

- 10 % met een maximum van € 248 op vorderingen van meer dan € 248.

Bovendien zullen alle vorderingen, zelfs met tijdsbepaling, onmiddellijk eisbaar worden ingeval van : niet-tijdige betaling van een factuur, aanvraag tot concordaat, kennelijk onvermogen of achterstand aan bijdragen RIJKSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.

4.    Ook wanneer zulks niet is overeengekomen bij het afsluiten van de overeenkomst, behouden wij ons het recht voor, hetzij vóór de uitvoering van de verkoop, hetzij na de gedeeltelijke uitvoering ervan, van onze koper een borgsom te eisen tot zekerheid van de goede uitvoering van zijn verplichtingen.

Wij moeten de redenen van zulkdanig verzoek niet opgeven. Bij weigering aan dit verzoek te voldoen hebben wij het recht de verkoopovereenkomst te verbreken, hetzij geheel, hetzij voor het gedeelte dat nog moet uitgevoerd worden, en een vergoeding te eisen voor de gebeurlijke schade.

5.    De leveringstermijnen worden de aankoper slechts opgegeven ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis noch aansprakelijkheid voor ons. Nooit kunnen wij de verzendingen op een welbepaalde dag waarborgen. Het verstrijken van de termijn geeft dan ook geenszins aan de koper het recht de verkoop te verbreken. Geen strafbeding is in zulk geval toepasselijk noch enige schadevergoeding vorderbaar.

6.    Behoudens andersluidend schriftelijk beding van onzentwege is onze koopwaar van normale handelskwaliteit zonder andere aanduiding, zij wordt verkocht met de gebruikelijke afwijkingsmargen der fabrieken wat gewicht en afmetingen betreft. Er wordt enkel rekening gehouden met de hoeveelheden die werkelijk geleverd zijn en niet met het theoretisch gewicht der specificaties.

7.    Geen enkele klacht betreffende de hoedanigheid, hoeveelheid en de afmeting van de geleverde koopwaren of het opmaken der facturen wordt nog aanvaard meer dan acht dagen na ontvangst.

Het weigeren van de koopwaar en haar eenvoudige vervanging zonder schadevergoeding wordt door ons slechts aanvaard voor zover:

a) de koopwaar niet verbruikt noch verwerkt is geworden ingeval het uiterlijke gebreken of niet-conforme afmetingen betreft;

b) de fabrikant de gegrondheid van de klacht erkent, zo het om niet-zichtbare gebreken gaat;

c) de te vervangen koopwaar ons of aan de fabriek binnen de 2 weken die op de aankoop volgen, franco teruggezonden wordt.

8.    De producten die op speciale bestelling vervaardigd worden, worden niet teruggenomen.

9.    De koper alleen is aansprakelijk voor de bewaking en het onderhoud der geleverde producten, waar deze zich ook mogen bevinden.

10.  De koopwaar wordt geacht aanvaard en geleverd te zijn bij vertrek. Het vervoer geschiedt op risico van de koper zelfs bij franco levering.

11.  Bij globale bestelling met gespreide levering en behoudens andersluidend schriftelijk geding, aanvaardt de cliënt de normale verdeling der bestelling over een periode van maximum 6 maanden. Bij gehele of gedeeltelijke niet-afhaling der bestelde koopwaren op het ogenblik van het verstrijken van de termijn hebben wij het recht de verkoop geheel of gedeeltelijk te verbreken op eenvoudige kennisgeving en zonder schadevergoeding van onzentwege en onverminderd ons recht op vergoeding van de schade die wij te vorderen zouden hebben.

12.  Onze offerten zijn vrijblijvend behoudens gegeven optie.

13.   De verkopen afgesloten met onze vertegenwoordigers zijn slechts bindend voor ons na schriftelijke bevestiging van onzentwege.

14.  Geen enkele prestatie buiten onze magazijnen is in onze prijzen inbegrepen, tenzij hiervan bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

15.  Al onze handelsovereenkomsten worden afgesloten of worden geacht afgesloten te zijn te Visé. Enkel de rechtbanken van Luik zijn bevoegd kennis te nemen van de betwistingen die tussen onze cliëntèle en onszelf mochten oprijzen, zelfs in geval van oproeping in vrijwaring en/of tussenkomst.